Általános Szállítási Feltételek

mely vonatkozik mindazon ügyletekre, amelynek során a Güttler Kft. (Cg. 06-09-003973. székhely: 6800 Hódmezővásárhely, külterület 022/35.; adószám: 11391124-2-06.; képv.: Tamási Zsombor; e-mail cím: info@guttler.hu) árut értékesít, szolgáltatást végez, és az ügylet a felek által írásban megkötött szerződéssel nem ellentétes. (Írásbeli szerződésnek minősül a postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott megrendelés, és ennek postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott visszaigazolása).

Amennyiben a felek az ügyletre írásban szerződést kötöttek, úgy az Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) csak annyiban érvényes, amennyiben a felek a szerződésben eltérően nem szabályozták a jogügyletet. Mindazokra a kérdésekre, amelyeket a felek az ÁSZF-től eltérően szabályoztak, az írásbeli szerződést kell irányadónak tekinteni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és a Ptk. az irányadóak.

 

1. A szállítási szerződés létrejötte

A Güttler Kft. a termékismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz az ár, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában nincs kötve, azok feltételei a Güttler Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.
Vevő a megvásárolni kívánt terméket, igénybe kívánt venni szolgáltatást írásban – fax, levél vagy e-mail útján -, továbbá szóban, telefonon, vagy un. webshopon keresztül rendelheti meg. A Güttler Kft. bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Azokat a személyeket, akik a megrendelést leadják, a Güttler Kft. úgy tekinti, hogy ebben a körben a vevőt, megrendelőt teljes jogkörrel képviseli. A jogszerű képviseletért a megrendelő személy szavatol.
A szerződés a Güttler Kft. és a Vevő között a Vevő által tett megrendelése írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.
A Güttler Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét megkérdőjelező tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.
A vevőt 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a kormányrendeletben előírt nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a vevőt 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg az alábbiak szerint:
A vevő az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

2. Teljesítési határidő

A Güttler Kft. az elő- és részszállítás jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás esetén a szállítás arányában köteles Vevő a vételárat megfizetni.
A szállítási határidő – amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodtak meg – a megrendeléstől számított maximum 60 nap.

 

3. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

Az átadás-átvételre – eltérő megállapodás hiányában – a Güttler Kft. mindenkori székhelyén kerül sor. A Güttler Kft. a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.
Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplővel és az esetleges eltéréseket a Güttler Kft.-vel közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekinti hiánytalanul átadottnak.
Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási időn belül. Rejtett hiba esetén a Güttler Kft. az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása, vagy bármely más módon való felhasználása esetén a Güttler Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.
A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.

 

4. Árak és fizetési feltételek

A Güttler Kft. által kibocsátott árlistákban és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.
Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Vevőt. A Güttler Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételkor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték a Güttler Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.
A Güttler Kft. jogosult a Vevő részére az értesítés ellenére határidőben át nem vett termék értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel mulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
Az ellenérték részletekben történő teljesítése kizárólag a Güttler Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Güttler Kft. késedelmi kamat felszámítására jogosult.
A fizetési feltételek megsértése esetén a Güttler Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

 

5. A tulajdonjog fenntartása

A szerződés tárgyát képező termék a Güttler Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.
Amennyiben a Güttler Kft. tulajdonát képező terméket a Vevő, vagy a Vevő utasítására bármely harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a Güttler Kft. az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.

 

6. Felelősség

Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Güttler Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért, vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
A Güttler Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Güttler Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
A Güttler Kft.. nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

 

7. Záró rendelkezések

Güttler Kft. az ÁSZF-t a vevők számára a Güttler Kft. mindenkori kereskedelmi egységeiben teszi közzé, továbbá a társaság weblapján, számlák, megrendelők hátoldalán.
A Güttler Kft.. az ÁSZF esetleges módosításait ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.
A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.
Amennyiben a Güttler Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítéséből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek alávetik magukat (hatáskörtől függően) a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.
Jelen ÁSZF 2015. október 26. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.


A weboldal cookie-kat tárol, amit az Elfogadás gombra kattintva hagyhat jóvá. További információk

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close