Általános Szállítási Feltételek

mely vonatkozik mindazon ügyletekre, amelynek során a Güttler Kft. (Cg. 06-09-003973. székhely: 6800 Hódmezővásárhely, külterület 022/35.; adószám: 11391124-2-06.; képv.: Tamási Zsombor; e-mail cím: info@guttler.hu) árut értékesít, szolgáltatást végez, és az ügylet a felek által írásban megkötött szerződéssel nem ellentétes. (Írásbeli szerződésnek minősül a postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott megrendelés, és ennek postán, faxon, e-mail-en, személyesen írásban átadott visszaigazolása).

Amennyiben a felek az ügyletre írásban szerződést kötöttek, úgy az Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) csak annyiban érvényes, amennyiben a felek a szerződésben eltérően nem szabályozták a jogügyletet. Mindazokra a kérdésekre, amelyeket a felek az ÁSZF-től eltérően szabályoztak, az írásbeli szerződést kell irányadónak tekinteni. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen ÁSZF, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet és a Ptk. az irányadóak.

 

1. A szállítási szerződés létrejötte

A Güttler Kft. a termékismertetőiben és prospektusaiban megadott ajánlataihoz az ár, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában nincs kötve, azok feltételei a Güttler Kft. beszállítóinak szállítási feltételeiben bekövetkező változások alapján módosulhatnak.
Vevő a megvásárolni kívánt terméket, igénybe kívánt venni szolgáltatást írásban – fax, levél vagy e-mail útján -, továbbá szóban, telefonon, vagy un. webshopon keresztül rendelheti meg. A Güttler Kft. bizonyos megrendelések esetén kérheti a Vevőtől, hogy a szóban vagy telefon útján, illetőleg elektronikus módon tett megrendelését írásban, cégszerűen aláírva erősítse meg. Azokat a személyeket, akik a megrendelést leadják, a Güttler Kft. úgy tekinti, hogy ebben a körben a vevőt, megrendelőt teljes jogkörrel képviseli. A jogszerű képviseletért a megrendelő személy szavatol.
A szerződés a Güttler Kft. és a Vevő között a Vevő által tett megrendelése írásban vagy elektronikus levélben történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.
A Güttler Kft. jogosult a létrejött szerződéstől egyoldalúan elállni, amennyiben a Vevő hitel- illetőleg fizetőképességét megkérdőjelező tények merülnek fel, így különösen, ha Vevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás megindítására került sor.
A vevőt 14 napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a kormányrendeletben előírt nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a vevőt 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg az alábbiak szerint:
A vevő az elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

2. Teljesítési határidő

A Güttler Kft. az elő- és részszállítás jogát fenntartja minden egyes szerződése tekintetében. Elő- illetőleg részszállítás esetén a szállítás arányában köteles Vevő a vételárat megfizetni.
A szállítási határidő – amennyiben a felek írásban eltérően nem állapodtak meg – a megrendeléstől számított maximum 60 nap.

 

3. Átadás-átvétel, minőségi, mennyiségi kifogások

Az átadás-átvételre – eltérő megállapodás hiányában – a Güttler Kft. mindenkori székhelyén kerül sor. A Güttler Kft. a termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.
Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplővel és az esetleges eltéréseket a Güttler Kft.-vel közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekinti hiánytalanul átadottnak.
Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási időn belül. Rejtett hiba esetén a Güttler Kft. az anyagot bevizsgálja a tekintetben, hogy az minőségileg megfelel-e a gyártó által írt minőségi követelményeknek. A termék feldolgozása, átalakítása, megmunkálása, vagy bármely más módon való felhasználása esetén a Güttler Kft. kizárólag abban az esetben tartozik felelősséggel, ha a termék az átadás-átvétel pillanatában nem felelt meg a gyártója által írt műszaki feltételeknek.
A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon – a termék ellenértékének kifizetését megtagadni.

 

4. Árak és fizetési feltételek

A Güttler Kft. által kibocsátott árlistákban és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.
Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja a Vevőt. A Güttler Kft. a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételkor illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Vevő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy a felek a fizetést az ellenérték a Güttler Kft. bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.
A Güttler Kft. jogosult a Vevő részére az értesítés ellenére határidőben át nem vett termék értékéről számlát kiállítani és azt a Vevő részére megküldeni, aki azt az átvétel mulasztása ellenére is köteles a számlában megjelölt időpontig kiegyenlíteni.
Az ellenérték részletekben történő teljesítése kizárólag a Güttler Kft. külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.
Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Güttler Kft. késedelmi kamat felszámítására jogosult.
A fizetési feltételek megsértése esetén a Güttler Kft. jogosult a Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és a Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

 

5. A tulajdonjog fenntartása

A szerződés tárgyát képező termék a Güttler Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.
Amennyiben a Güttler Kft. tulajdonát képező terméket a Vevő, vagy a Vevő utasítására bármely harmadik személy más dolgokkal összekapcsolja, feldolgozza, egyesíti vagy összekeveri, úgy a Güttler Kft. az így létrejött dolgokon tulajdonjogot minden rendelkezés nélkül szerez olyan arányban, ahogy a még ki nem egyenlített termék értéke a létrejött dolgok értékéhez aránylik.

 

6. Felelősség

Amennyiben a Felek közti megállapodás másként nem rendelkezik, a Güttler Kft. nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítésből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért, vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.
A Güttler Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Güttler Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
A Güttler Kft.. nem vállal felelősséget azért, hogy a termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

 

7. Záró rendelkezések

Güttler Kft. az ÁSZF-t a vevők számára a Güttler Kft. mindenkori kereskedelmi egységeiben teszi közzé, továbbá a társaság weblapján, számlák, megrendelők hátoldalán.
A Güttler Kft.. az ÁSZF esetleges módosításait ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket a közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.
A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és betartja.
Amennyiben a Güttler Kft. és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítéséből eredően jogvita keletkeznék, úgy a Felek alávetik magukat (hatáskörtől függően) a Szegedi Járásbíróság vagy a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességének.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.
Jelen ÁSZF 2015. október 26. napján lép hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.